Integritetspolicy för Bengt-Martins AB - Semesterresor

Bengt-Martins AB ("vi") bryr oss om och prioriterar din integritet. Det är därför en självklarhet för oss att alltid sträva efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Personuppgifter är allt som kan kopplas till dig som person och kan t.ex. vara namn och kontaktuppgifter, men även uppgifter om din resa och dina specialönskemål. I den här integritetspolicyn vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Nedan kan du läsa mer i detalj om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter. Därtill redogör vi för om du måste tillhandahålla uppgifterna till oss, varifrån uppgifterna kommer och till vem och vart vi överför dina uppgifter.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning *

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? Kontaktuppgifter. *

Från vem samlar vi in personuppgifter om dig? *

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES? *

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter? *

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter *

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse? *

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? Kontaktuppgifter.

Bengt-Martins AB med organisationsnummer 556100-3012, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver under rubriken "Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?" är du välkommen att kontakta oss på vår e-mailadress dataskydd@bengt-martins.se eller ringa oss på telefonnummer +46 54 10 24 00. Vår postadress är Box 363, 651 09 Karlstad.

Notera att de villkor som gäller för ditt köp följer av våra köpvillkor.

Från vem samlar vi in personuppgifter om dig?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är främst uppgifter som du själv eller din medresenär valt att lämna till oss vid köp. När du beställer online kommer vi även att inhämta uppgifter om dig från en extern part för att utifrån uppgiften om ditt personnummer bedöma vilka betalningslösningar vi kan erbjuda dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Bengt-Martins säljer aldrig dina personuppgifter. När vi delar personuppgifter gör vi det för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig på ett bra och effektivt sätt. Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Bengt-Martins, de företag som behöver personuppgifterna för att vi ska kunna följa vårt avtal med dig, IT-leverantörer samt företag inom vår koncern. Du kan läsa mer detaljer om detta nedan.

Om du önskar mer detaljerad information om vilka vi delar dina uppgifter med är du välkommen att kontakta oss.

Här kan du läsa mer i detalj om hur vi kan komma att dela dina personuppgifter:

I den utsträckning det är nödvändigt för att kunna administrera och leverera din resa, boende, evenemang eller annan upplevelse eller tjänst som du köpt av oss delar vi vissa av dina personuppgifter med de företag som behöver dessa för att kunna tillhandahålla del av din resa, boende, evenemang eller annan tjänst. Detta är t.ex. det eller de flyg- buss- eller tågbolag du kommer att resa med, researrangörer, stuguthyrare, hotell, restauranger samt andra företag inom rese- eller evenemangsbranschen.

Vi delar dina uppgifter inom koncernen i syfte att kunna ge dig erbjudanden som är relevanta för den resa du redan har köpt och för att kunna göra din reseupplevelse ännu bättre.

Vi delar dina uppgifter med vårt moderbolag Resia AB i syfte att Resia AB ska kunna tillhandahålla oss support och IT-lösningar.

Vi delar även dina personuppgifter med våra externa IT-leverantörer och leverantörer av bokningssystem för att vi ska kunna hantera våra förpliktelser mot dig och bedriva vår verksamhet. Våra IT-leverantörer och våra andra leverantörer behandlar endast dina personuppgifter på vårt uppdrag och har endast tillgång till de uppgifter som krävs för att de ska fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.

För att kunna administrera ditt köp kommer vi att dela vissa av dina personuppgifter med den betaltjänstleverantör vi använder för att hantera betalningen.

För att du ska kunna få de tilläggstjänster du har valt, t.ex. reseförsäkring eller avbeställningsskydd delar vi vissa av dina personuppgifter med den leverantör av försäkringar vi använder oss av.

För att du ska kunna välja att betala med kredit kommer vi att dela vissa av dina personuppgifter till den leverantör vi använder oss av för att för att kunna göra en kreditprövning och tillhandahålla kreditlösningen.

Vi delar även vissa av dina personuppgifter med en leverantör/transportör för att du ska få dina biljetter utskrivna och levererade hem till dig om du valt detta.

För att kunna erbjuda dig att få hjälp med att ansöka om ersättning vid flygförseningar delar vi vissa av dina personuppgifter med vår leverantör av sådan tjänst.

För att kunna hjälpa dig att ansöka om RUT-avdrag vid slutstädning av hyrd stuga delar vi vissa av dina personuppgifter med Skatteverket.

För att kunna hjälpa dig att ansöka om visum delar vi vissa av dina personuppgifter med relevant ambassad eller liknande.

För att kunna nå dig med vår anpassade marknadsföring kommer vi att dela vissa av dina personuppgifter med de leverantörer av tjänster för marknadsföring som vi använder oss av, t.ex. adresserad reklam som skickas via print och distribution, mediebyråer eller reklambyråer.

För att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig, leverera dina biljetter till rätt adress (om du valt det), undvika att du t.ex. inte får marknadsföring eller till och med får dubbel marknadsföring delar vi vissa av dina kontaktuppgifter med vår leverantör av en tjänst för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

För att kunna motverka bedrägerier där någon annan beställer resor i ditt namn delar vi vissa av dina uppgifter med den leverantör vi använder oss av för att motverka bedrägerier.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Bengt-Martins behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. Bengt-Martins kommer att överföra personuppgifter i följande fall:

Vi kommer att överföra dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. om du valt att resa till ett visst land så överför vi dina uppgifter dit för att hotell och researrangörer på plats ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

När vi överför dina uppgifter utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att det görs i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Det innebär att överföringen kan grundas på undantag p.g.a. avtal för dig eller EU-kommissionens beslut, standardavtalsklausuler.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan en mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

Återkalla ditt samtycke

Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. En begäran görs genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter. Tänk på att denna rätt inte gäller om det namn som angetts på en flygbiljett inte stämmer överens med namnet i ditt pass och ändring av biljetten inte är möjlig att göra enligt gällande regler.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om:

personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;

du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;

du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta;

personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller

personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Bengt-Martins omfattas av.

Bengt-Martins raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Bengt-Martins inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);

behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning;

du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen; eller

du har invänt mot behandlingen och vi inte har utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, inklusive profilering. Profilering är att vi behandlar information om dina preferenser, beteende och köphistorik i syfte att skicka dig anpassade erbjudanden. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) om:

behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och

behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Observera att kolumnen nedan endast anger hur länge vi behandlar uppgifterna för det syfte som anges på samma rad. Samma uppgifter kan komma att sparas längre tid för ett annat syfte.

I tredje kolumnen kan du även läsa om vilken laglig grund vi har för att få behandla dina uppgifter lagligt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

När du handlar hos oss

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra din beställning och ditt avtal, t.ex. beställning av resa, boende, evenemang eller annan tjänst. För att kunna erbjuda dig att betala på kredit krävs det också att vi behandlar uppgifter om dig. Om du inte anger dina uppgifter kommer vi inte kunna slutföra ditt köp. Du kommer inte heller kunna reklamera, avboka eller omboka din resa om du inte anger dina uppgifter.

För att vi ska kunna tillgodose ditt behov av assistans samt behandla eventuella andra känsliga uppgifter, t.ex. allergier, behöver du samtycka till att vi behandlar dessa uppgifter. Om du inte samtycker till denna behandling kommer vi inte kunna tillgodose dina behov.

Vi måste även behandla dina uppgifter för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter. Utöver vad som anges nedan kan vi även komma att behöva behandla vissa uppgifter för att följa andra tvingande lagar och regler. Vi kan även komma att behandla vissa uppgifter enbart i syfte att vidareförmedla dessa till en partner till oss, t.ex. om du valt att teckna en försäkring via oss. Sådan partner är i sådant fall personuppgiftsansvarig för denna behandling.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

För att administrera ditt köp, t.ex. för att vi ska veta vem vi ingått avtal med, leverera dina biljetter, samt skicka bekräftelsemail på ditt köp. För att du ska kunna göra av- eller ombokningar när detta är möjligt i enlighet med det avtal du ingått eller enligt konsumentlagstiftning.
För att administrera en beställning där du är angiven som resenär av t.ex. en vän eller familjemedlem.
För att administrera ditt köp och nyttjande av presentkort.
För att administrera eller låta våra betaltjänstleverantörer som vi samarbetar med administrera din betalning av beställningen om du betalar direkt med kort eller direktbetalning via din bank.
För att administrera betalningen av beställningen om du väljer att betala ditt köp på faktura eller delbetalning via kortköp.
För att hantera eventuella anspråk gentemot oss, t.ex. vid reklamationer.
För att följa bokföringslagstiftning.
För att kontakta och informera dig om flygändringar eller andra ändringar som rör din resa.
För att hjälpa dig att ansöka om visum.
För att hjälpa dig att ansöka om RUT-avdrag vid slutstädning av hyrd stuga samt för att följa bokföringslagen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Den information som är nödvändig beroende på beställning, normalt namn och efternamn enligt pass, passnummer, e-post, mobilnummer, postadress, födelsedatum, kön, ordernummer samt orderinformation. Uppgift om behov av assistans som du lämnar i samband med din beställning. Eventuella känsliga uppgifter, t.ex. allergier, du lämnar till oss i samband med beställning av särskilda önskemål gällande din resa. I det fall personnummer krävs för att kunna leverera din resa behandlas detta istället för födelsedata. Vid kryssningar och beställning av fotbollsbiljetter behandlar vi ditt passnummer samt kopia på pass.
Den information som är nödvändig beroende på beställning, normalt ditt namn och efternamn enligt pass, passnummer, födelsedatum och kön.
E-post, mobilnummer och födelsedatum.
Betalningsinformation, t.ex. kortnummer, kortinnehavare, samt namn, postadress, och e-post. Utöver detta behandlas dina uppgifter även av betalningsleverantör som är självständigt personuppgiftsansvariga för sina behandlingar.
Namn, postadress och e-post. Utöver ovan behandlas dina personuppgifter även av betaltjänstleverantören Klarna för att genomföra din betalning och bedöma din betalningsförmåga (kreditprövning). Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för sina behandlingar.
Namn, e-post, postadress, telefonnummer och information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk (t.ex. tidpunkt för köpet och varför du reklamerar).
Historik om gjorda betalningar, transaktioner etc. som utgör bokföringsmaterial. Detta inkluderar information som framgår av din faktura såsom namn, personnummer, postadress och e-post.
E-post och mobilnummer.
Namn, personnummer, passnummer och kopia på pass.
Namn, personnummer.

Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig samt för att följa konsumenträttslig lagstiftning. För behandlingen av uppgifter gällande ditt behov av assistans, samt eventuella känsliga uppgifter du lämnat till oss i samband med beställningen är vår lagliga grund ditt samtycke.
Vårt berättigade intresse att kunna administrera den resa där du är medresenär.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.
Behandlingen är nödvändig för att du ska kunna välja att betala på kredit och är därmed en del av vårt avtal med dig. Behandlingen av ditt personnummer är motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig som betalningsansvarig.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning samt görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna försvara oss vid ett eventuellt rättsligt anspråk.
Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig för att kunna erbjuda tjänsten att ansöka om visum.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig för att kunna erbjuda reducerat pris på slutstädning av hyrd stuga samt för att följa tvingande lagstiftning.


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
Uppgifterna behandlas från din beställning av resan och fram tills vi har fullgjort vårt avtal med dig.
Uppgifterna sparas från beställningen av resan och fram tills resan har levererats till dig.
Uppgifterna behandlas från beställningen av presentkortet och under den tid presentkortet är giltigt.
Uppgifterna behandlas från det att du slutför din beställning och tills betalningen är genomförd.
Uppgifterna behandlas från det att du väljer Klarna som betalsätt för din beställning och tills din betalningsförmåga har kontrollerats och betalningen är genomförd.
Uppgifterna behandlas från det att du inkommer med ditt anspråk och behandlas så länge processen avseende anspråket pågår. Om vi nekar ett anspråk sparar vi alltid information om det i ett år för det fall du skulle välja att få din talan prövad av Allmänna reklamations-nämnden.
Uppgifterna behandlas i sju år i enlighet med bokföringslagen.
Uppgifterna behandlas från att en ändring sker och tills resan är avslutad.
Uppgifterna behandlas från din beställning av tjänsten tills resan är avslutad.
Uppgifterna behandlas från din beställning av resan tills ansökan gjorts till Skatteverket och därefter under sju (7) år i syfte att följa bokföringslagen.

För att kommunicera med dig samt ge dig information och erbjudanden

För att kunna kommunicera med dig och ge dig information samt erbjudanden måste vi behandla vissa personuppgifter om dig. Om du inte lämnar de uppgifter som krävs kommer vi inte heller kunna hjälpa dig med ditt ärende och svara på dina frågor, kontakta dig vid flygändringar eller ge dig relevanta erbjudanden för att göra din resa ännu bättre.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för att ta fram anpassad marknadsföring från oss har du alltid rätt att tacka nej till det. Likaså kan du alltid tacka nej till annan marknadsföring, helt eller delvis. Läs mer om dina rättigheter ovan.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

För att skicka e-post till dig och efterfråga recension och betyg av din resa.
För att skicka dig som gjort ett köp hos oss relevanta och anpassade tips och rekommendationer (marknadsföring), t.ex. nyhetsbrev eller förslag på hotell på den ort du bokat flyg till.
För att skicka marknadsföring via nyhetsbrev, SMS eller katalogutskick.
För att rikta anpassad marknadsföring i olika digitala kanaler.
För att dela information om din resa med våra koncernbolag i syfte att de ska kunna ge dig relevanta erbjudanden, t.ex. förslag på hotell eller sportevent på den ort du bokat flyg till.
För att administrera ditt ärende när du är i kontakt med vår kundtjänst.
För att ta emot, administrera och besvara din reseförfrågan online.
För att vi genom vår leverantör ska kunna erbjuda dig att teckna tjänst för att ansöka om ersättning vid flygförsening. Observera att leverantören av tjänsten är personuppgiftsansvarig för den behandling som denne gör när du tecknar tjänsten (d.v.s. ingår avtal med leverantören) och ansöker om ersättning för flygförsening.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Namn, e-post och uppgifter om din order såsom vilken resa du har beställt.
E-post, mobilnummer och/eller namn samt postadress. För att anpassa innehållet i marknadsföringen behandlas uppgifter om din order och tidigare slutförda beställningar du gjort samt postadress.
Beroende på vad du samtyckt till och vilka uppgifter du valt att lämna till oss, din e-post, ditt mobilnummer och/eller din postadress.
E-post, cookies och IP-adress.
E-post, mobilnummer, kundnummer och information om din beställda resa.
E-post, telefonnummer och eventuella övriga personuppgifter du lämnar i samband med att du kontaktar vår kundtjänst, t.ex. ditt köp.
Namn, e-post, mobilnummer, avreseort samt uppgifter om den resa du är intresserad av.
De personuppgifter du fyller i när du tecknar tjänsten och ansöker om ersättning behandlar endast leverantören av tjänsten.

Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?
Vårt berättigade intresse att veta vad du tycker om din resa för att vi ska kunna bli bättre i framtiden.
Vårt berättigade intresse att kunna skicka marknadsföring med anpassad information till dig för att innehållet ska vara så relevant som möjligt för dig, i enlighet med branschpraxis.
Ditt samtycke
Vårt berättigade intresse att den marknadsföring som når dig ska vara så relevant som möjligt för dig.
Vårt berättigade intresse att kunna ge dig bästa möjliga reseupplevelse.
Vårt berättigade intresse att hjälpa dig med ditt ärende.
Vårt berättigade intresse att våra specialister skräddarsyr din semesterresa utifrån dina önskemål när du ber om detta.
Vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig hjälp om ditt flyg är försenat.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
Uppgifterna behandlas fram tills vi skickat förfrågan till dig, normalt sker detta inom två månader från att vi fullgjort avtalet, t.ex. du kommit hem från din resa.
Uppgifterna behandlas från slutförd beställning och två år framåt eller tidigare om du invänder mot marknadsföring.
För marknadsföring som sker genom SMS behandlar vi dock endast uppgifterna om vi varit i kontakt med dig under de senaste sex månaderna. Uppgifterna behandlas tills du avregistrerar dig från utskick.
För marknadsföring som sker genom SMS behandlar vi dock endast uppgifterna om vi varit i kontakt med dig under de senaste sex månaderna.
Uppgifterna behandlas från slutförd beställning och två år framåt eller tidigare om du invänder mot marknadsföring.
Uppgifterna behandlas från det att du slutför din beställning och till resan har levererats.
Uppgifterna behandlas från det att du kontaktar vår kundtjänst och tills vi hjälpt dig med ditt ärende.
Uppgifterna behandlas från det att du skickar din reseförfrågan och tills vi tagit fram och meddelat dig om det reseförslag vi tagit fram till dig.
Uppgifterna behandlas från det att ditt flyg blir försenat och tills erbjudande om att teckna tjänsten har levererats till dig.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

För att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet genomför vi analyser på dina personuppgifter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
För att göra anpassningar av våra tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
För att ta fram underlag i syfte att förbättra och utveckla våra bokningsflöden och vårt reseutbud.
För att ta fram underlag i syfte att planera ny- och eventuella avetableringar av butiker.
För att ta fram underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Din ålder, kön, bostadsort, korrespondens och feedback avseende våra tjänster, köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik), tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform), information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänster etc.

Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?
Vårt berättigade intresse att kunna utveckla, utvärdera och förbättra våra tjänster och system.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
Uppgifterna behandlas från slutförd beställning och två år framåt eller tidigare om du invänder mot marknadsföring. Efter två år används enbart anonymiserad data.

Bedrägeriskanning för att motverka bedrägerier

Vi jobbar aktivt för att du och andra inte ska bli utsatta för bedrägerier. För att kunna göra detta krävs det att vi behandlar vissa av dina personuppgifter. Om du inte lämnar de uppgifter som krävs kommer vi inte kunna utföra det arbete som krävs för detta.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
För att ge vår leverantör av den tjänst vi använder oss av de uppgifter denne behöver för att skydda dig och andra mot bedrägerier där någon annan utger sig för att vara du när denne gör en beställning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, födelsedatum telefondata, IP-adress, postadress, bokningsinformation samt tidigare resmönster.
I vissa fall kan även en passkopia begäras in.

Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?
Vårt berättigade intresse att skydda dig och andra mot att bli utsatta för bedrägerier.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
Uppgifterna behandlas från det att en beställning i ditt namn slutförs och två år framåt.

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?

För vissa ändamål behandlar Bengt-Martins dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.

Denna integritetspolicy fastställdes av Bengt-Martins 2018-05-09